Общественные организации

УСПТБ
УКРАЇНСЬКИЙ CОЮЗ ПРОТИПОЖЕЖНОЇ
ТА ТЕХНОГЕННОЇ БЕЗПЕКИ


03179, м. Київ,
пр-т Перемоги, буд. 123, оф. 523-525
тел./факс: +38(044) 284-12-37, 284-12-38,
тел. 331-05-11
e-mail:info@usptb.org
www.usptb.org

usptb.jpg

Громадська організація Український Cоюз протипожежної та техногенної безпеки (УСПТБ) є Всеукраїнською організацією, яка налічує 179 колективних членів (трудові колективи підприємств, установ і організацій) та 9 індивідуальних членів майже в усіх регіонах України, містах Києві та Севастополі, що професійно працюють в галузі пожежної та техногенної безпеки.

Відповідно до своїх cтатутних завдань організація сприяє розповсюдженню та популяризації методів попередження пожеж, техногенних та екологічних катастроф, захищає інтереси членів Союзу – національних виробників протипожежної та техногенної продукції та послуг, активно співпрацює з державними органами у вдосконаленні правової, наукової та нормативно-технічної бази, що безпосередньо стосується напрямків діяльності членів Союзу.

УСПТБ є учасником і членом угоди про співробітництво між відповідними професійними організаціями Польщі, Угорщини, Чехії, Словаччини, Латвії, Словенії , Чорногорії.

Крім того, Союз тісно співробітничає і має Угоди про співробітництво з Міністерством надзвичайних ситуацій України, Державною інспекцією техногенної безпеки України, УкрНДІПБ МНС України, Державним центром сертифікації МНС України, Українською Федерацією індустрії безпеки, Лігою страхових асоціацій, Українською Федерацією професіоналів безпеки, Асоціацією якості, Державним центром зайнятості населення.

На виконання статутних завдань, з метою створення рівних і сприятливих умов роботи на ринку пожежної і техногенної безпеки та в цілому для розвитку галузі, представники Союзу є членами і приймають активну участь в роботі Ради підприємців при Кабінеті Міністрів України, Експертно-апеляційній раді Держкомпідприємництва та громадській раді при МНС України, громадській раді Держтехногенбезпеки України, Українського координаційного комітету з питань зайнятості населення Міністерства соціальної політики та праці. Безпосередньо представники Союзу брали участь в роботі Ради підприємців при Кабінеті Міністрів України доопрацювання та розробки 23 законопроектів, 12 з яких вже прийняті Верховною Радою України.

УСПТБ тісно співпрацює з Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, на замовлення якого Союзом розроблено ДБН «Системи протипожежного захисту» та здійснюється науковий супровід 15 ДСТУ.

Президент – голова правління союзу Платкевич Борис Станіславович. 

УФІБ
УКРАЇНСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ ІНДУСТРІЇ БЕЗПЕКИ


03179, м. Київ, просп. Перемоги, 123,
офіс 407
тел./факс: +38 (044) 284-12-16
e-mail: ufib@ufib.com.ua
www.ufib.com.ua

ufib.jpg

Всеукраїнська громадська організація «Українська Федерація Індустрії Безпеки» (ВГО «УФІБ») створена у 2007 році та об’єднує виробників, дистрибуторів, інтеграторів та інсталяторів технічних засобів охорони, автоматизації та диспетчеризації інженерних систем. На сьогоднішній день федерація нараховує біля 70 членів з 19 регіонів країни.

Місія УФІБ: Сприяти формуванню в бізнес-середовищі ринку технічних засобів безпеки, автоматизації та диспетчеризації інженерних систем нової стратегії розвитку, націленої на підвищення конкурентоздатності компаній – членів федерації і галузі економіки в цілому на внутрішньому та зовнішньому ринках.

Організаційна структура УФІБ побудована на принципах демократичності та прозорості у відпрацюванні та прийнятті рішень.

Систему органів управління Федерації та її робочих органів складають: З’їзд, Рада Федерації, Президент, два віце-президенти, комітети, робочі групи, комісії, Секретаріат Федерації, регіональні відділення.

Вищим керівним органом Федерації є З’їзд, який скликається не рідше одного разу на рік. З’їзд опрацьовує Програму дій Федерації у короткота довгострокової перспективі та обирає Раду Федерації, на яку покладається керівництво Федерацією у період між З’їздами та забезпечення виконання зазначеної Програми. Для безпосереднього керівництва поточною діяльністю Федерації Радою обираються Президент та два віце-президенти.

За поданням президента, погодженим з членами комітетів, Радою Федерації призначаються: голови та заступники голів комітетів, голови та заступники голів робочих груп та комісій, голова секретаріату УФІБ.

В комітетах, комісіях, робочих групах та регіональних відділеннях працюють члени організації на добровільних засадах.

Виконавчим органом УФІБ є Секретаріат Федерації, який формується за наймом та вирішує увесь комплекс поточних питань — планування, фінансування, матеріальнотехнічне забезпечення тощо (за винятком тих питань, які віднесена до виключної компетенції З’їзду, Президента, Ради Федерації та інших робочих органів Федерації).

Контрольні функції за фінансово-господарською діяльністю УФІБ здійснює Ревізійна комісія, яка підзвітна тільки З’їзду Федерації.

Демократичні принципи побудови організації знайшли своє відображення у Статуті УФІБ. Статут організації відкритий для позитивних змін. Кожен член УФІБ може внести свої пропозиції до Комітету з питань членства та розвитку бізнес-середовища для подальшого опрацювання.

Президент Федерації Баран Олег Владиславович. 

УФПБ
УКРАИНСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ БЕЗОПАСНОСТИ


02002, Украина, г. Киев, ул. Раисы Окипной, 2
Тел./факс: +38 (044) 568-45-42, 568-43-47
e-mai: ufrnsb@ ufrnsb.kiev.ua
www.ufrnsb.kiev.ua

ufpb.jpg

Украинская федерация профессионалов безопасности (до 2010 года Украинская федерация работников негосударственных служб безопасности – УФРНСБ) создана 5 мая 1995 г. в соответствии с Законом Украины «Об объединении граждан».

Решение изменить название общественной организации на «Украинская федерация профессионалов безопасности» (УФПБ) было принято в 2010 году на очередном V съезде УФРНСБ.

Цели УФПБ: защита законных социальных, экономических и других общих интересов членов Федерации; обеспечение безопасности бизнеса и личности при тесном сотрудничестве с государственными правоохранительными органами.

Высший руководящий Федерации – Съезд, который:  

 • утверждает название и устав;  
 • избирает Совет Федерации и Ревизионную комиссию;  
 • утверждает долгосрочные программы, проекты, отчеты;  
 • реализует права собственности на средства и имущество Федерации;  
 • принимает решение о прекращении деятельности Федерации.

Руководство Федерацией между съездами осуществляет Совет Федерации, который:  

 • избирает Президента и вице– президентов Федерации;  
 • утверждает структуру правления и кандидатуру председателя;  
 • утверждает решения о приеме новых членов (исключении из) Федерации, создании (ликвидации) региональных отделений,  изменении размера и порядка уплаты вступительного и членских взносов.

Президент Федерации: 

 • осуществляет общее руководство Федерацией;  
 • организовывает работу Совета Федерации и председательствует на его заседаниях;  
 • утверждает рабочие программы и финансовые расходы на их проведение;  
 • ежегодно отчитывается перед Советом Федерации;  
 • отчитывается перед Съездом Федерации;  
 • представляет Федерацию во взаимоотношениях с другими органами, в том числе и в международных.

Исполнительный орган Федерации – Правление Федерации, которое:  

 • решает текущие задачи;  
 • составляет планы работы;  
 • разрабатывает проекты Программ Федерации и осуществляет их реализацию после утверждения;  
 • осуществляет взаимодействие между членами Федерации и между ними и другими органами и организациями;  
 • готовит рабочие материалы для съездов и заседаний Совета Федерации.

Ревизионная комиссия осуществляет контроль соответствия деятельности Совета Федерации и Президента Федерации требованиям Устава, решений Съезда, а также финансовой и хозяйственной деятельностью Федерации.

Президент Федерации Шабовта Сергей Борисович.

УФСБ
УКРАИНСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ БЕЗОПАСНОСТИ


03037, г. Киев, ул. Гарина Бориса, 29
телефон: +38 (044) 275-06-25, 275-56-72
www.ufsb.kiev.ua

ufsb.jpg

Общественная организация «Украинская Федерация специалистов безопасности» была создана в июне 2007 года с целью объединения усилий специализированных компаний и государственных органов в выработке единых подходов, направленных на комплексное внедрение и использование технических средств охраны и безопасности.

Инициаторами создания Федерации выступили компании: Корпорация «ТРАНСЕКСПО», ООО «Фиттих АГ» – Украина», АОЗТ «Охрана и безопасность» и др.

Деятельность компаний, которые входят в состав Федерации, направлена на планомерное внедрение в практику современных норм и создание цивилизованного рынка в Украине, обеспечения и использования интеллектуальных интегрированных комплексов своевременного предупреждения и эффективного реагирования на события, состоящих из:

 • систем охранного телевидения и видеонаблюдения;
 • систем охранной сигнализации;
 • систем охраны периметра;
 • систем противопожарной защиты;
 • систем оповещения и управление эвакуацией;
 • систем инженерно-технических средств защиты;
 • систем контроля и управления доступом;
 • досмотрового оборудования.

На сегодняшний день компании, которые входят в «Украинскую Федерацию специалистов безопасности» (общей численностью свыше 1200 человек), являются лидерами различных сегментов рынка безопасности, имеют многолетний опыт комплексного и концептуального создания и реализации проектов по защите объектов разного назначения от крупных бизнес-центров до объектов атомной энергетики и внедрения технических средств защиты и безопасности на различных объектах строительства Евро-2012.

Президент Федерации Носач Владимир Александрович.