Особливості технічного регулювання, оцінки відповідності, виробництва та ввезення на територію України продукції систем охоронної та пожежної сигналізації, що мають складники з радіоелектронними засобами та випромінювальними пристроями

13.06.2014

flag_m2.jpgНе так давно Верховна Рада України затвердила Закон України №1193-ІІ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо скорочення кількості документів дозвільного характеру» (надалі Закон №1193-ІІ).

Цим Законом, зокрема, передбачено наступні зміни. У Законі України "Про радіочастотний ресурс України", які набирають чинності з 25.07.2014 р. відповідно до прикінцевих положень Закону №1193-ІІ статтю 1 доповнити з урахуванням алфавітного порядку термінами такого змісту:

"міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі - ідентифікатор) - унікальна кодова послідовність (комбінація) цифр або цифр та літер, яка присвоюється виробником обладнання кожній одиниці кінцевого обладнання, що використовується в телекомунікаційній мережі";

"Реєстр радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, заборонених до застосування та ввезення на територію України, - зведений перелік заборонених до застосування та ввезення на територію України, а також тих, що потребують спеціального порядку оформлення, типів радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв";

у частині другій статті 14: у пункті 6 слова "на ввезення з-за кордону і на реалізацію" виключити;

пункт 8 частини третьої статті 16 виключити;

у статті 25:

частину першу викласти в такій редакції:

"1. Умовою застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв на території України є документальне підтвердження їх відповідності технічним регламентам (декларація про відповідність)";

у частині третій слова "Реєстр радіоелектронних засобів, випромінювальних пристроїв, що можуть застосовуватися на території України в смугах радіочастот загального користування" замінити словами "Реєстр радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, заборонених до застосування та ввезення на територію України"; частини четверту - шосту виключити;

у статті 26:

частину одинадцяту виключити;

частину дванадцяту викласти в такій редакції: "12. Внесення до реєстру радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, що можуть застосовуватися на території України у смугах радіочастот спеціального користування, типів радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв є однією з підстав для присвоєння радіочастот, надання висновків щодо електромагнітної сумісності, дозволів на експлуатацію, а також дозволів на ввезення з-за кордону радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв спеціального призначення";

статтю 29 викласти в такій редакції: "Стаття 29. Ввезення з-за кордону, реалізація та експлуатація радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, що можуть застосовуватися на території України у смугах радіочастот загального та спеціального користування

Радіоелектронні засоби та випромінювальні пристрої, що можуть застосовуватися на території України у смугах радіочастот загального та спеціального користування, ввозяться з-за кордону, реалізуються та експлуатуються в Україні за їх відсутністю у Реєстрі радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, заборонених до застосування та ввезення на територію України.

Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної митної справи, протягом п’яти днів з дня завершення митного оформлення радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв передає до УДЦР виписки з відповідних митних декларацій у формі електронного документа.

Ввезення з-за кордону радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв спеціального призначення здійснюється в Україні на дозвільній основі. Відповідний дозвіл видається Генеральним штабом Збройних Сил України за наявності такого типу радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв спеціального призначення у реєстрі радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, що можуть застосовуватися на території України у смугах радіочастот спеціального користування. Порядок видачі дозволу на ввезення з-за кордону радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв спеціального призначення затверджується Кабінетом Міністрів України. Порядок ввезення з-за кордону, придбання, встановлення та експлуатації радіоелектронних засобів і випромінювальних пристроїв спеціального призначення встановлюється Кабінетом Міністрів України.

Пропуск радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв спеціального призначення через митний кордон України та їх митне оформлення здійснюються митними органами за наявності дозволу на ввезення з-за кордону такого типу радіоелектронних засобів або випромінювальних пристроїв та за наявності у суб’єкта господарювання, що здійснює їх ввезення з-за кордону, документа про підтвердження відповідності";

доповнити статтею 29-1 такого змісту: "Стаття 29-1. Підстави ввезення з-за кордону радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, що можуть застосовуватися на території України у смугах радіочастот загального користування

Ввезення з-за кордону радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, що можуть застосовуватися на території України у смугах радіочастот загального користування, та їх митне оформлення митними органами здійснюються за відсутності у Реєстрі радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, заборонених до застосування та ввезення на територію України, такого типу радіоелектронних засобів чи випромінювальних пристроїв та за наявності у суб’єкта господарювання, що здійснює їх ввезення з-за кордону, документа про підтвердження відповідності.

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, надає безоплатно центральному органу виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері державної митної справи, доступ до Реєстру радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, заборонених до застосування та ввезення на територію України, а також забезпечує його розміщення на своєму офіційному сайті та щомісячне поновлення";

частину першу статті 42 доповнити реченням такого змісту: "Перелік радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, на експлуатацію яких потрібен дозвіл, визначається національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації".

Таким чином, з 25.07.2014 – дня набрання зазначених положень Закону №1193-ІІ:

обов’язкова державна сертифікація в системі УкрСЕПРО радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв не потрібна;

дозволи для ввезення та експлуатацію радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв не потрібні, як і включення до «Реєстру….дозволених…» згідно з рішенням Національної комісії;

підставою для ввезення та експлуатації на території України радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв буде декларація на відповідність продукції вимогам технічних регламентів, у тому числі технічного регламенту радіо і телекомунікаційного (кінцевого) обладнання (далі ТР РіТКО).

Приймаючи до уваги вищезазначене дирекція ВГО «УФІБ» рекомендує та роз’яснює виробникам та імпортерам ТЗОП наступне:

Обов’язковому підтвердженню відповідності вимогам ТР РіТКО підлягає наступна продукція технічних засобів охорони та протипожежного захисту (далі ТЗОтаПЗ):

бездротові системи охоронної та пожежної сигналізації короткого радіуса дії;

прилади приймально-контрольні охоронні та пожежні, а також всі складники систем передавання тривожних сповіщень і системи відеоспостереження, що мають модулі, що підключаються до мереж зв’язку загального користування (наприклад, модулі автодозвону дротової телефонної мережі, модулі з радіопередавачами, модулі GSM тощо) незалежно від наявності декларації або сертифіката відповідності на самі модулі окремо (випробування проводяться обов’язково з підключеними модулями у складнику системи відповідно до положень ТР РіТКО, який є нормативно-правовим актом України).

До 25.07.2014 р. виробникові та імпортерові ТЗОтаПЗ, що мають складники з радіоелектронним засобами та випромінювальними пристроями, потрібно мати у наявності:

сертифікат відповідності у системі УкрСЕПРО на ТЗОтаПЗ і на радіовиріб (можна одним сертифікатом відповідності);

декларації відповідності з ЕМС, низьковольтного обладнання, РіТКО;

підтвердження, що продукція внесена до Реєстру Національною комісією НКРЗІ;

для імпорту кожної партії продукції – дозволи НКРЗІ.

З 25.07.2014 р. виробникові та імпортерові ТЗОтаПЗ, що мають складники з радіоелектронним засобами та випромінювальними пристроями достатньо мати декларації відповідності з ЕМС, низьковольтного обладнання, РіТКО.

Декларацію відповідності ТР РіТКО виробник або уповноважена виробником на це особа (імпортер) заповнюють самостійно, але тільки за участі органу з оцінки відповідності, як і за його участі складають файл документації з обов’язковим наданням органу з оцінки відповідності експлуатаційної документації, технічних умов, схем електричних принципових, а також інших документів комплекту конструкторської документації виробника на вимогу органу з оцінки відповідності.

Результати випробувань продукції (звіти, протоколи) закордонних лабораторій, у тому числі Європейського союзу, органами оцінки відповідності України не визнаються за причин відсутності міждержавних угод України та за відсутності членства в ЄС. Зазначені результати випробувань можуть розглядатися тільки як інформаційно-довідковий матеріал.Источник:  http://ufib.com.ua/

Возврат к списку